MENJADOR

Diptico_Servicio_Comedor_Escolar
¿Qué és el servei de menjador?

És el servei que proporciona una empresa externa (actualment Ziga-Zaga) per donar de menjar i fer l’acolliment dels nens i nenes a l’escola i en horari de 12:30 hores a 15:00 hores

¿Quí és el responsable del material del menjador?

Depen del tipus de material.

  • Tot el que és material de parament (gots, plats, coberts, etc) i petit electrodomèstic el responsable final és l’empresa externa. En aquest sentit l’empresa externa és l’encarregada de mantenir-ho i reposar-ho
  • Tot el que és gran electrodomèstic (forn, etc) el responsable final es l’AMPA ja que tot aquest material pertany al mateix AMPA. D’aquesta manera l’AMPA és l’encarregada de mantenir-ho i reposar-ho.
¿Qué és el cànon del menjador?

És una quota que l’empresa encarregada del menjador lliura a l’AMPA per cada menú diari que es serveix. Aquesta quota és de 10 cèntims

¿Qué es pot fer amb els diner recaudats per aquest cànon?

Aquests diners són uns ingresos més de l’AMPA que es podríen destinar a qualsevol cosa però cal recordar que el responsable final dels grans electrodomèstics és l’AMPA i per tant és molt recomenable reservar aquests diners per futurs imprevistos.

Qué normatives rellevants s´han de tenir en compte?
  1. Llei 26/1995, de 28 de juliol, de protecció a la infància i a l’adolescència. L’empresa adjudicatària haurà de comprovar que tot el seu personal que tingui contacte amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, mitjançant l’aportació dels certificats negatius del Registre Central de delinqüents sexuals (transitòriament, fins a la creació d’aquest registre, s’acreditarà mintjançant l’aportació del Certificat d’Antecedents Penals corresponents, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de protecció a la infància i l’adolescència)”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.