ESTATUTS

titulo estatutos

ESTATUTS AFA ESCOLA ENXANETA

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Enxaneta de Viladecans (AFA Escola Enxaneta Viladecans) està constituïda a la població de Viladecans i es regeix per aquests estatuts, per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422), i per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació. L’associació no te ànim de lucre.

Article 2

L’associació assumeix els objectius següents:

 1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a les mares, pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò  que fa  referència a l’educació dels seus fills  i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 2. Promoure la participació de les mares, pares i tutors dels alumnes en la gestió del centre independentment del seu gènere, classe social, origen ètnic, situació personal o orientació sexual
 3. Assistir a les mares, pares i tutors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
 4. Promoure la  representació i la participació de les mares, pares i tutors dels alumnes en  els  consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
 5. Facilitar la col·laboració del centre en els  àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Esco!ar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 7. Promoure les  activitats de  formació a les mares, pares i tutors, tant  des  del  vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 8. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. 
 9. Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
 10. Fomentar el voluntariat i integrar persones voluntàries a les iniciatives i projectes de l’associació així com desenvolupar un pla de voluntariat i formació de voluntariat que contingui la visió global del paper i funció que exerceixen les persones voluntàries en l’organització.
 11. Es vetllarà perquè en l’associació no es produeixi discriminació per l’orientació sexual i pel respecte a la identitat i al gènere incorporant les mesures de prevenció que siguin necessàries per evitar casos d’assetjament sexual i d’identitat i/o expressió de gènere

Article 3

El domicili de l’associació queda fixat al carrer Remolar 3 de Viladecans, i el seu àmbit d’activitats principals es circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capítol II. Socis

Article 4

Poden ser socis de l’associació les mares, pares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals  a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a que es refereix l’article 5e d’aquests estatuts.

L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de mares, pares o tutors d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Son drets dels socis:

 1. Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l’esmentada Junta en les seves reunions. 
 2. Tenir veu i vot a les assemblees generals.
 3. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva. 
 4. Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
 5. Consultar els llibres de l’associació. 
 6. Són deures dels socis:
 7. Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
 8. Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.

Article 6

Els socis poden ser donats de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

 1. Renuncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president.
 2. Pèrdua de la condició de pare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
 3. Falla de pagament de la quota vàlidament acordada.
 4. Us de l’associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l’entitat.

Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, es preceptiva l’obertura d’un expedient en que s’ha de donar audiència al soci.

L’acord de baixa es adoptat per la Junta Directiva. El soci hi pot recórrer davant l’Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà d’aquell en que li ha estat notificat l’acord.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 7

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l ‘Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. lncorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. 
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de regim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. Resoldre sabre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article te un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l ‘Assemblea General.

Article 9

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre setembre i juny, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar 1 assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
 3. L’Assemblea General es podrà realitzar presencialment o per via telemàtica utilitzant en aquest darrer cas els mitjans informàtics existents en cada moment.

Article 10

 1. L’assemblea es convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar set dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit a la cartellera de !’AMPA.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupa el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix !’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 11

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 12

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Cap associat pot exercir el dret de vot en la presa de decisions sobre assumptes en que es trobi en situació d’interessos personals o patrimonials amb l’associació.
 4. Les votacions seran secretes si així ho decideixen com a mínim el 10% dels assistents presents o representats.
 5. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
 6. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una copia de la llista dels socis, tot i que serà la Junta Directiva qui s’adreça la publicitat electoral (en compliment de la L.O. 121199, de 3 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal). Si l’assemblea així ho autoritza, la Junta Directiva els hi farà lliurament dels noms, adreces, correu electrònic i telèfon.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

 1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva que esta composta, com a mínim, pel president, el secretari i el tresorer. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
 4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.
 5. Es vetllarà perquè en la Junta Directiva es garanteixi l’equitat en els òrgans de l’associació entre dones, homes i persones del col·lectiu LGTBI

Article 14

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 2 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
 3. dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius
 4. malaltia que incapaciti per exercir el càrrec 
 5. baixa com a membre de l’associació
 6. sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec
 7. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més amplia que reconeix la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. lnspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dura terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts
  • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fans que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un cop cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.
 3. Les reunions de la Junta Directiva (ordinàries i extraordinàries) es podran realitzar presencialment o per via telemàtica utilitzant en aquest darrer cas els mitjans informàtics existents en cada moment.

Article 17

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació si hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi es necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 20

 1. Són pròpies del president les funcions següents:
 2. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l ‘Assemblea General com de la Junta Directiva. 
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 5. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 7. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 8. El president es substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 21

El tresorer te com a funció la custodia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’esser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no te patrimoni fundacional.

Article 25

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres 
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o be d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l ‘Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb el calendari escolar, iniciant-se 1’1 de setembre i quedant tancat el 31 d’agost de l’any següent.

Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l ‘expulsió de l’associació, segons el que estableix el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 30

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l ‘Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 31

 1. Un cop acordada la dissolució, l’ Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos han contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat publica o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat mes en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l ‘Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Viladecans, 25 de març de 2021

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *