CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Al consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El consell escolar es reuneix, en conjunt o per comissions, en sessions ordinàries i/o extraordinàries.

Recordeu: som l’òrgan amb el qual les famílies podem fer arribar la nostra veu a l´escola.

Equip directiu Roger Moreno – Rosa M.Expósito – Pilar Pérez (secretària)
Professorat Cristina Bocigas – Isabel López – Vanesa Martínez – Olga Oliveras – Esther Caldera
Mares i pares
M. Rosa Domenech – Idoia Baixench – Sara del Pino Cana – Maribel Cera
AMPA
Sílvia Carazo
Ajuntament M. Pilar Servent
PAS Jose M. García